Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ

Νόμιμο και συμβατικό ωράριο

Το ωράριο  κατά  το οποίο  οι εργαζόμενοι οφείλουν να παρέχουν την εργασία τους στην πλήρη απασχόληση προκειμένου  να λάβουν  το νόμιμο ή τον συμφωνημένο μισθό τους, διακρίνεται σε νόμιμο  και συμβατικό .  Νόμιμο είναι αυτό που καθορίζει ο νόμος και συγκεκριμένα το ΠΔ της 27-6-1932  για την καθιέρωση του 8ώρου της ημερησίας και 48ώρου της εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών εν γένει  ή ειδικότεροι κατά επάγγελμα νόμοι, όπως το ΝΔ 1037/1971 για τους απασχολουμένους σε εμπορικές επιχειρήσεις κλπ , συμβατικό  δε αυτό που καθορίζεται είτε με ΣΣΕ  είτε με ατομική σύμβαση.  Με βάση τα παραπάνω η Εθνική Γενική ΣΣΕ  έχει καθιερώσει μειωμένο ωράριο εργασίας για όλους τους εργαζομένους της Χώρας  έναντι του νομίμου και συγκεκριμένα   έχει καθιερώσει από το έτος 1984  εβδομαδιαίο ωράριο 40 ωρών  για πλήρη απασχόληση  που σημαίνει ημερήσιο ωράριο 6 ωρών και 40΄ έναντι των 8 ωρών του νομίμου ημερησίου ωραρίου εργασίας τους. Η υπέρβαση  του συμβατικού ωραρίου   θεωρείται   ως υπερεργασία και αμείβεται σήμερα με προσαύξηση 20% (άρθρο 74 Ν. 3863/2010) η δε υπέρβαση του νομίμου ωραρίου θεωρείται υπερωρία, που θεωρείται νόμιμη ή παράνομη και αμείβεται η μεν πρώτη  με  προσαύξηση 40%  μέχρι τις 120 ώρες το χρόνο, η δεύτερη με 80% προσαύξηση .